Venice's trade with the east and its effects on Venice city life (2023)

Related Papers

Doctoral Dissertation

Venedik'in Doğu ile Ticareti ve Ticaretin Venedik Şehir Yaşamına Etkileri

2022 •

Dr. Ceren Turgut

View PDF

VENEDİK'İN DOĞU VE BATI'YA ETKİSİ LİSANS BİTİRME TEZİ Hazırlayan SUAT POLAT

2020 •

Suat Polat

View PDF

Yüksek Lisans Tezi

Venedik Konsolosu Gio. Antonio Maria Morana'nın Haleb'e Dair Gözlemleri

View PDF
(Video) Experience Venice’s Spectacular Beauty in Under 4 Minutes | Short Film Showcase

mimar.ist

Venedik’te Bir Tüccar Hanı: Fondaco dei Turchi

2020 •

Gülhayat Kılcı

A Trade House in Venice: ‘Fondaco dei Turchi’ Cultural, social and commercial encounters in the Mediterranean geography also affected built environment. The use of the “Fondaco dei Turchi in Venice, a striking example of this influence, was discussed in this study. The Fondaco dei Turchi is an important example in which the mixed-use of the typology of trade house (which is the character of the European port cities) is also combined with the use of the Turkish Han. In the building, the open-mindedness of commercial relations has an important effect on new functional spaces. The Fondaco dei Turchi has a free zone space used by Turkish traders in Venice. This gives it a function as a commercial embassy. In addition to this, the concept of trade house has been transformed into a trade inn by taking the traces of the Mediterranean culture mosaic with the inclusion of temporary accommodation and the needs of Turkish cultural spaces such as baths and masjid.

View PDF
(Video) Venice, Italy: Why You Should NEVER Visit!

Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos Döneminde Bizans-Venedik İlişkileri (1143-1180)

Onur Sevim

Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos (1143-1180) döneminde Bizans-Venedik ilişkileri bir daha geri dönüşü olmayacak bir sürece girdi. Venediklilerin Bizans topraklarında giderek artan sayıları ve ticarî etkinliklerinin artmasıyla birlikte imparatorluğa karşı saygısızca tavırlarda bulunmaları ikili ilişkilere kötü bir şekilde tesir etti. Bunun yanı sıra Venediklilerin çıkarları gereği Adriyatik ve Dalmaçya kıyılarındaki imparatorluğun aleyhinde yürüttükleri politika iki devleti engellenemez bir çatışmaya sürükledi. 1170'de Venediklilerin İstanbul'daki Ceneviz mallarını yağmalamasıyla İmparator I. Manuel'in tacirlere olan tahammülü kalmadı. İmparatorun 1171'de önceden tasarladığı plânını yürürlüğe koymasıyla Bizans topraklarında ikamet eden Venediklilerin hepsi hapishane ve manastırlara kapatılarak tüm malları haczedildi. Bu araştırmada Bizans-Venedik ilişkilerinde dönüm noktası olan bu hadise kaynakların verdiği bilgiler ışığında ele alınıp değerlendirilecektir.

View PDF

AÜDTCF Tarih Araştırmaları Dergisi

Ege'de Türk-İtalyan Hububat Ticareti (Grain Trade Between Turks and Italians in the Aegean Area (13th-14th Centuries)

2009 •

Dr. Serdar Çavuşdere

13th and 14th centuries witnessed important developments related to Turkish history of trade. In this period intensive commercial relations were established between Turcoman maritime begliks of Western Anatolia and Italian city states which played an important role in the Mediterraean trade in accordance with the provisions determined by the agreements. Not only the commercial agreements between Venice, Aydin and Menteshe, but also the notes or letters of Italian merchants that served as a trade handbook shed light on this commercial relations. Thus, the common idea among the historians that the Turks didn’t have any ideas on trade and they filled up their treasures with booty and pillaging raids will have lost its significance in the light of the above mentioned documents. In this article, in which the grain that had an important role in trade between the Turks and Italians during the 13th and the 14th centuries is considered, how the grain trade was organized will be shown in details.

(Video) Why Nobody Lives in Venice

View PDF

Journal of History School

Osmanli Arşi̇v Belgeleri̇ne Göre Osmanli-Venedi̇k Ti̇careti̇

2022 •

hüsnü yücekaya

View PDF

TÜRKİYE -İTALYA İLİŞKİLERİ I

TÜRKİYE -İTALYA İLİŞKİLERİ I Selçuklular'dan Bizans'ın Sona Erişine

2020 •

Güner Doğan

Kuzeyden Güneye kadar birçok farklı şehir devletleri halinde bir görünüm arz eden İtalyan coğrafyasında geçmişte belki de en fazla bütünlük içerisinde düşünülen, savaşta ve barışta ortak paydada buluşmayı sağlayan mevzu Osmanlılar/Türkler olmuştur. İtalyanların evvela Beyliklere ve ardından Osmanlı Devletine olan merakı sadece coğrafyanın onlara sunduğu bir arada olma ya da sınırdaş olma durumlarında değil hiç şüphesiz çok daha evvel başka bir kadim devletin varlığı ile doğrudan alakalıdır. Daha Osmanlılar bir beylik halinde tarih sahnesine çıkmadan çok evvel İtalyanların ve özellikle Venedik...

(Video) Venice Explained
View PDF

Marino Sanudo Torsello'nun Gözünden XIV. Yüzyılın Birinci Yarısında Ege'de Egemenlik Mücadelesi, 1291-1353 (The struggle for sovereignty over Aegean region in the first half of the fourteenth century from the perspective of Marino Sanudo Torsello, 1291-1353)

Dr. Serdar Çavuşdere

The Mamluk conquest of Acre, the last castle of Crusaders in the eastern Mediterranean, in 1291 was not surprising but created great echoes in the Christian West. From the time of Acre’s capture to the project of Philip VI’s Crusade in 1336, many plans, projects and treatises were inked by a large group of writers ranging from the members of the royal families to merchants, from diplomats to clergy and people of military background in order to recover the Holy Land. At the beginning, these projects targeted the recover of the Holy Land right after the occupation of Egypt -the land of “infidel Muslims”- and Constantinople -the capital of “heretical Christians”. As of the first quarter of fourteenth century, after Turcoman Maritime Emirates in Western Anatolia started to pose a danger against the interests of Latins in the Aegean region, they turned into the attempts for anti-Turkish league. In this context, in 1334 and 1344, two attacks were carried out by Crusader Naval League on İzmir which was considered to have been the center and the most significant harbour of Aydin Principality’s sea power. This thesis examines the shifting of Crusader’s impetus from Holy Land towards the Aegean and put forwards the facts and the events in the historical background of these attacks by studying the book titled Liber Secretorum Fidelium Crucis written between 1306 and 1321, and the letters penned by Venetian Crusade theorist Marino Sanudo Torsello between 1323 and 1337. Also, this study discusses in all details the struggle for sovereignty that took place over the Aegean region in the first half of the fourteenth century by using the Latin, Byzantine and Turkish sources of this period.

View PDF

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Split Limanı'nın Uluslararası Ticarete Açılması ve Split-Dubrovnik Rekabeti (1590-1645)

2021 •

Cihan Yemisci

(Video) Why Venice is Europe’s Worst Placed City

Özet: Dubrovnik Limanı, kuruluşundan itibaren Dalmaçya kıyılarında Balkanlarla Adriyatik Denizi’ni birbirine bağlayan ve buradan başta İtalya limanları olmak üzere Akdeniz’in diğer liman ve iskeleleriyle bağlantı sağlayan en önemli liman olmuştur. Dubrovnik Cumhuriyeti’nin 1459’da Osmanlı İmparatorluğu’nun bir haraçgüzarı haline gelmesi ve Venedik Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki ticari hegemonyasına karşı başlatılan savaşta Dubrovniklilerin en fazla desteklenen tüccar taifesi konumuna gelmeleri, şehir limanının jeo-ekonomik önemini bir kat daha arttırmıştır. Dubrovnik Limanı Dalmaçya’daki başat önemini 1590’da Split Limanı’nın Osmanlı-Venedik ortaklığında bir uluslararası transit ticaret limanı olarak kurulmasına kadar tekel olarak sürdürmüştür. Split Limanı’nın 1592’de hizmete açılmasından itibaren Dubrovnik Limanı’nın bu gelişmeden ekonomik, sosyal ve stratejik yönlerden etkilenmesi, Split’e karşı rekabet gayretleri, Split sayesinde Boşnak ve Venedikli tacirler arasında kurulan işbirliği ile bunun Dubrovniklilere yansımaları ve Split Limanı üzerinden gelişen ticari aktivitelerde karşılaşılan problemler gibi meseleler bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. Makale, Osmanlı ve Dubrovnik arşivlerinden elde edilen belgeler ışığında ve tarih literatüründen faydalanılarak inşa edilmiştir. Abstract: The port of Dubrovnik, situated in Dalmatian shores, links Balkans with Adriatic Sea. Throughout history, it also established a connection between Italian and other Mediterranean ports. The Republic of Dubrovnik had become a tributary state for the Ottoman Empire in 1459. Moreover, Ragusan traders took on the most supported traders during the wars against Venice, so that the importance of the city port increased. The Port of Dubrovnik had maintained its monopoly until the establishment of the port of Split as a international port in 1590. This study is to aim to deal with economic, social and strategic effects that negatively hit the port of Dubronik with the emergence of Split port, and its reflection to the Dubrovnik port, problems arisen from the commercial activities over Split port. During this study, the material sources have been obtained from Ottoman and Dubrovnik archives and modern studies.

View PDF

Videos

1. How Venice Plans To Save Itself From Sinking
(Versed)
2. Beneath the Mysterious Canals Of Venice | Ancient Mysteries (S3, E20) | Full Episode | History
(HISTORY)
3. How did Venice Become a Trade Empire? | Animated History
(The Armchair Historian)
4. Venice, Italy Canal Tour - Beautiful Scenery
(Prowalk Tours)
5. History of Venice: Rise to Glory
(Epic History TV)
6. Venice's Hidden Beauty | Alex Polizzi's Secret Italy - TRACKS
(TRACKS - Travel Documentaries)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated: 11/06/2023

Views: 5981

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.